I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Чл. 1. (1). Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ЕМАНИА“ ЕООД, ЕИК: 203286402, със седалище и адрес на управление – гр.София, ул. „Цар Симеон“, и лицата – получатели на услугите на информационно общество по смисъла на ЗЕТ, чрез уеб – базираната платформа на www.bezpari.bg, която като компютърна програма, дизайн и съдържание е обект на интелектуална и индустриална собственост на дружеството.
  (2). Настоящите общи условия уреждат и реда за подаване и разглеждане на сигнали за нарушаващи търговски съобщения и последиците при установяването на такива.
  (3). Настоящите общи условия не уреждат отношенията между лицата, които публикуват търговски съобщения чрез използване на платформата и техните адресати, дори когато договорите между тях са сключени чрез нейното използване.
 2. Чл. 2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.bezpari.bg, с попълването на заявка за публикуването на електронно търговско съобщение /обява/ се счита, че е сключило договор с „ЕМАНИА“ ЕООД за публикуването му и е запознато с настоящите Общи условия, като декларира, че ще ги спазва.
 3. Чл. 3. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на платформата bezpari.bg дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от „ЕМАНИА“ ЕООД относно услугите, предоставяни чрез сайтовете на „ЕМАНИА“ ЕООД, посочени в раздел „Интернет сайтове“ на emania.bg.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ДЕЙСТВИЕ

 1. Чл. 4. Лицата, желаещи да сключат с „Резон“ ООД договор за публикуване на търговско съобщение, създават собствен профил в уеб – базираната платформа, като попълват вярно и точно своите лични данни. Личните данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му, като редът и условията за това са уредени в „Политика за защита на личните данни“, която е публикувана на уеб – страница www.bezpari.bg.
 2. Чл. 5. (1). След създаване на собствен профил получателят на услугата избира от менюто на страницата бутона „добави обява“, след което въвежда текста на търговското съобщение, като при желание може да добави и снимки или видеоклип, както и телефон за връзка.
  (2). Получателят на услугата подава заявка за публикуване на търговското съобщение чрез избиране на бутон „публикуване“.
  (3). „ЕМАНИА“ ЕООД изпраща на получателя на услугата потвърждение на посочен от получателя на услугата електронен адрес, като от този момент, договорът за публикуване на търговско съобщение се счита за сключен.
  (4). Срокът на договора е три години. В случай че съответният потребител не го е използвал в този срок, договорът се прекратява и профилът му се заличава от платформата.
 3. Чл. 6. (1). Получателят на услугата може по всяко време да спре действието или прекрати договора, като деактивира профила си или го изтрие.
  (2). В случай, че профилът бъде деактивиран, цялата информация съдържаща се в него се скрива, а публикуваните обяви се архивират за срок от 4 седмици, след което същите се изтриват, ако в този срок профилът не бъде активиран.
  (3). Профилът може да се активира повторно, в случай, че получателет на услугата заяви искането си на електронен адрес: admin@bezpari.bg. В случай, че искане за активиране на профила не е направено в срок от една година, същият се изтрива автоматично с цялата налична информация в него.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ /ОБЯВИ/

 1. Чл. 7. Заглавията и текстовете на обявите се изписват задължително на български език (кирилица). Допуска се изписването на други езици, при условие че е налично идентично описание и на български език.
 2. Чл.8.(1).Обявата следва:
  • да има заглавие, което точно и ясно описва предлаганата стока или услуга.
  • да позволява ясна идентификация на лицето, от което изхожда;
  • ясно и недвусмислено да определя условията за ползване на промоционални предложения като отстъпки, премии и подаръци, ако включват такива;
  • да посочва основните характеристики на стоката или услугата, тяхното естество, включително информация за състава, опаковката, както и инструкция за използване, комплектовка и поддръжка;
  • когато е приложимо, посочва функционалността, включително приложимите мерки за техническа защита на цифровото съдържание;
  • когато е приложимо, да посочва всяка съответна оперативна съвместимост на цифровото съдържание с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни;
  • да посочва наличност на стоката или услугата;
  • да сочи опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката или услугата;
  • да сочи условията за употреба на стоката или услугата, влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или използване;
  • да сочи срока на годност на стоката – когато е приложимо;
  • да сочи номер в Националния туристически регистър, когато е приложимо;
 3. Чл. 9. (1) Когато предмет на обявата са нови /неупотребявани/ стоки, те следва да бъдат с етикети на български език, с изключение на случаите, когато информацията по ал. 2 може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите, или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни.
  (2) Етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването ѝ и, ако е необходимо, указания за употреба.
  (3) Информацията, съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща.
 4. Чл. 10. (1) Когато предмет на обявата са стоки, пакетирани или опаковани предварително, тя трябва съдържа информация за тяхното количество, която да бъде означена върху опаковката, а при липса на такава – върху самата стока.
  (2) Когато количеството на стоката, пакетирана или опакована предварително, не е означено от производителя, вносителя или от лицето, пакетирало или опаковало стоката, получателят на услугата е длъжен да означи количеството върху стоката или върху опаковката ѝ.
 5. Чл. 11. Когато предмет на обявата са стоки, чиято употреба изисква наличието на технически познания, стоките, съдържащи опасни вещества, или стоките, чиято употреба предполага наличието на специални умения или спазването на специални изисквания за безопасност, обявата следва да сочи, че са придружени от указания за тяхната употреба, изготвени от производителя.
 6. Чл. 12. Обявата не може да представлява забранена от Закона за защита на потребителите нелоялна търговска практика.
 7. Чл. 13. (1). Обявата може да има за предмет само безопасни стоки и услуги по смисъла на Закона за защита на потребителите;
  (2). Обявата може да има за предмет само продукти, които имат декларация за съответствие, маркировка, етикировка в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите, актовете по прилагането му и Регламент (ЕО) № 106/2008 от 15 януари 2008 година.
 8. Чл. 14. Забранено е публикуването на обяви за продажба на стоки или извършване на услуги, за които е установен от действащото законодателство разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, без съответно разрешение, лиценз или регистрация.
 9. Чл. 15. (1). Лицата, които публикуват обяви за стоки и услуги, които са предмет на държавен надзор/контрол, лицензионен, разрешителен или регистрационен режими, са длъжни да прикрепят на съответното място в заявката за публикуване на търговско съобщение/обява, снимка на изискуемата по закон декларация, удостоверение за правоспособност, разрешение, лиценз или удостоверение за регистрация, етикет или маркировка /което е приложимо/.
  (2). Обяви, които не отговарят на изискванията по ал. 1 на този член няма да бъдат публикувани, а ако са били публикувани, ще бъдат премахвани от платформата от „ЕМАНИА“ ЕООД служебно или след получен сигнал.
 10. Чл. 16. Забранено е публикуване на обяви за стоки или услуги, включително, но не само:
  • които нарушават правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриалната собственост;
  • за услуги от сексуален характер, в това число видео и телефонни сеанси, секс чатове, посещения на адреси, еротични масажи, на порнографски материали, секс – артикули, медикаменти, лубриканти и други;
  • за телефони с добавена стойност (импулсни), без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване;
  • за преотдаване под наем на имоти, леки и тежкотоварни автомобили, инструменти, пособия и други, освен в случаите, когато наемателят има изрично разрешение за преотдаване.
  • за предоставяне на здравни, правни, финансови, погребални услуги, легализация на документи и други без необходимото образование, лиценз, разрешителни или регистрация;
  • за изготвянето и разпространение на забранени от закона вещества, химически разтвори, пиротехника, изработка и поддръжка на огнестрелни оръжия и муниции, психотропни, упойващи вещества и др.
  • за предлагането на болнични листове, бележки от личен лекар, епикризи, рецепти за продажба на лекарства, решения на ТЕЛК, инвалидни стикери и др.
  • за услуги, предлагащи и разпространяващи насилие или омраза на каквато и да е основа върху хора и животни.
  • за предлагане и изготвяне на всички видове документи, подлежащи на нормативен контрол (шофьорски книжки, лични карти, паспорти, актове за раждане/смърт, дипломи за образование, придобита квалификация и други.);
  • за предлагане на регистрационни номера на МПС и придружаващите ги документи без превозните средства, за които се отнасят.
  • за предлагане на парични заеми от физически и юридически лица, които не са регистрирани в БНБ по смисъла на чл. 3а от Закон за кредитните институции.
  • за разпространяване на отключени софтуери или софтуерни пакети (Microsoft Office, Adobe Reader и т.н.), активационни кодове, електронни ключове и други, без оригиналния носител, към който се отнасят.
  • за приготвяне, доставка и разпространение на хранителни стоки и готови храни без необходимата регистрация и издаден лиценз от Българска агенция по безопасност на храните.
  • за внос, пренасяне, отглеждане, внасяне и изнасяне зад граница и размяна на диви животни, защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, включително и на намерени мъртви екземпляри.
  • за бране, събиране, отрязване и изкореняване на защитени растителни и гъбни видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
  • за препариране, пренасяне и извозване зад граница, продажба и размяна на препарирани животински видове, защитени от българското законодателство;
  • за улавяне, задържане, събиране и продажба на яйца, както и убиване с каквито и да е средства и методи на птици, попадащи под закрилата на Закона за биологичното разнообразие;
  • за подготовка и обучение на животни за участие в боеве;
  • за подаряване на живи животни за храна на други животни и хора;
  • за подаряване с животински продукти (месо и млечни продукти и яйца) от нерегистрирани животновъди и обекти;
  • за подаряване на домашни любимци на лица под 18-годишна възраст без изрично съгласие от родител/настойник;
  • за подаряване на животни, в които предаването се осъществява чрез изпращане по куриер, чрез колет или по друг начин, който може да застраши здравето и живота на животното;
  • за подаряване на неистински (фалшиви) монети и банкноти;
  • за подаряване на монети и банкноти с колекционерска и нумизматична стойност, които не са в обращение, без да съдържат колкото се може повече информация, включително: произход; година на емисия; сериен номер; оригинална снимка на продаваните монети/банкноти; състояние на монетата/банкнотата; отличителни белези (ако има такива);
  • за подаряване на оръжия или техни компоненти, както и боеприпаси без надлежно разрешение, включително но не само: бойни ракети с експлозивен ефект и устройства за изстрелването им, автоматични огнестрелни оръжия, огнестрелни оръжия, прикрити под формата на друг предмет, боеприпаси с бронебойно, експлозивно или запалително действие, както и куршуми и снаряди за тях, боеприпаси с експанзивно действие, както и куршуми и снаряди с такова действие, с изключение на тези, предназначени за огнестрелни оръжия за ловни или спортни цели или за колекциониране; автоматични огнестрелни оръжия, които са преработени в полуавтоматични огнестрелни оръжия, полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване;
  • за подаряване на кожи от кучета и котки, или на защитени от закона животински видове;
  • за подаряване на дрехи от кожа на защитени животински видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и на „трофейни“ части от тялото, в това число рога, зъби, копита, кости и други;
  • за подаряване или изтогвяне на химически субстанции, които застрашават здравето на човека или околната среда;
  • за изтогвяне или подаряване на психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона;
  • за подаряване на лекарствени и хомеопатични продукти без надлежно разрешение, както и на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание;
  • за извършване на занаятчийски услуги по смисъла на Закона за занаятите, без лицето да е вписано в съответния регистър по реда на същия закон;
  • за обществени превози на пътници и товари, за таксиметрови превози, за превози на специфични товари, за превози на опасни товари, за международни превози, за други услуги по транспорт и пътници на товари без необходимата регистрация, разрешение и/или издаден лиценз по смисъла на Закона за автомобилните превози и актовете по прилагането му;
  • за подаряване , монтаж, проверки, ремонт и поддръжка на тахографи, тахографски листове и карти от лица, които нямат съответната правосопособност и не са регистрирани по реда на Закона за автомобилните превози и актовете по прилагането му;
  • за подаряване на моторни превозни средства, които не са надлежно регистрирани или са с прекратена регистрация по реда на Закона за движение по пътищата и актовете по прилаганего му;
  • за сделки и услуги със съоръжения с повишена опасност, които не са регистрирани и контролирани при условията и по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му, в това число, но не само: газови уредби, съоръжения и съдове под налягане, лични предпазни средства, строителни продукти и др.;
  • за услуги по предоставяне на „пътна помощ“ от лица без съответното удостоверение за регистрация, издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
  • за сделки и услуги с кораби и други плавателни средства, които не са регистрирани в регистровите книги на Изпълнителна Агенция „Морска администрация“ по реда на Кодекса на търговското корабоплаване и актовете по прилагането му, когато такава регистрация се изисква;
  • за сделки с неиндифицирани и нерегистрирани по реда на Закона за културното наследство културни ценности, в това число и сделки с кулутурни ценности, представляващи национално богатство;
  • за сделки с продукти, които са предмет на регулиране и не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му;
  • за сделки с продукти, които не отговарят на изискванията за метрологичен контол по Закона за измерванията и актовете по прилагането му;
  • за посреднически услуги по наемане на работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта, без лицето, публикуващо търговското съобщение/обява, да е регистрирано в Агенцията по заетостта;
  • за разпространение на твърди горива от лица и в обекти, които не са вписани в регистъра, създаден и поддържан от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;
  • за всички други сделки с предмет стоки или услуги, за извършването на които съществува нормативна забрана или имат за предмет вещи, които за извън граждански оборот и представляват публична държавна или общинска собственост или са обект или предмет на престъпление.
IV. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ/ОБЯВИ

Чл.17.

 1. Всяко търговско съобщение/обява следва да бъде публикувано в раздела, съответно подраздела на платформата, за който се отнася.
 2. Заглавието и текста на обявата трябва точно и ясно да описват предлаганата стока или услуга.
 3. При публикуване на обява всеки потребител може да се самоопредели като частно лице. Не може да се самоопредели като частно лице във връзка с публикуването на обява за стока или услуга предлагана в качеството му на търговец по занятие.
 4. Обявите на потребителите с над 3 активни обяви в една от посочените категории – АВТО (без Резервни части ; Аксесоари); ИМОТИ; УСЛУГИ; РАБОТА; БИЗНЕС, МАШИНИ и ИНСТРУМЕНТИ или с над 50 активни обяви общо в сайта не могат да имат статут на частни обяви.

Чл. 18. Забранява се:

 1. публикуването на обяви, в които задължителните полета са попълнени неправилно.
 2. публикуването на една и съща или сходна обява повече от един път, в различни раздели или за различни географски точки;
 3. изтриването (архивирането) на обяви и повторното им публикуване със същото или с различно, съдържание и снимки, отнасящи се за стоки или услуги предмет на изтритите/архивирани обяви, с цел да бъдат позиционирани преди други обяви;
 4. публикуването на повече от една обява за една и съща стока или услуга с различно описание и снимки;
 5. публикуването на информация в това число снимки, която не се отнасят за конкретната стока или услуга, предмет на обявата;
 6. публикуването на лични данни, това число снимки на документи за самоличност, освен в предидените от настоящите общи условия случаи;
 7. публикуването в обявата на повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер;
 8. изброяването в заглавието или текста на обявата на допълнителни продукти или услуги, добавянето на ключови думи или препратки към други уеб – страници или социални мрежи;
 9. публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието, в това число телефони, уеб – адреси, връзки към такива, скайп или други средства за дистанционна комуникация;
 10. публикуването на нецензурни думи, обидни изрази, лични квалификации, текстове и снимки, целящи да увредят честта и достойнството на трети лица;
 11. публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание;
 12. публикуването на уеб – адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел;
 13. предлагането на регистрация в други уеб – базирани платформи и интеренет – страници;
 14. копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лого на други уеб – страници;
 15. при публикуването на обяви за стоки „втора употреба“ – използването на снимки свалени от Интернет;
 16. създаването на повече от един профил с цел неспазване на настоящите общи условия; използването на чужд профил;
 17. нарушаването на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители.
 1. Чл. 19. Обяви, които не отговарят на изискванията на чл. 17 и чл. 18, ще бъдат премахвани служебно от „ЕМАНИА“ ЕООД или след получен сигнал.
V. ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ/ОБЯВИ
 1. Чл. 20. На уеб – базираната платформа www.bezpari.bg могат да бъдат публикувани безплатни търговски съобщения/обяви.
 2. (1). Обявите се визуализират и в списъка с обяви от съответния раздел или подраздел, подредени по датата на публикуване/обновяване.
VI. НАРУШАВАЩИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ/ОБЯВИ, СИГНАЛИ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ.
 1. Чл. 35. Всички търговски съобщения/обяви, които нарушават нормативна забрана или клаузи от тези общи условия, ще се считат за нарушаващи и ще бъдат премахвани от платформата, независимо от това дали са безплатни или не, след получен сигнал или служебно от „ЕМАНИА“ ЕООД.
 2. Чл. 36. (1). Всяко лице, което има правен интерес, може да подаде писмен сигнал до „ЕМАНИА“ ЕООД, когато счита някое търговско съобщение за нарушаващо негови права и законни интереси.
  (2). Сигналът следва да съдържа:
  • три имена или фирма на подателя, съответно ЕИК, адрес за кореспонденция и телефон;
  • конкретно посочване на нарушаващото търговско съобщение;
  • клаузата от общите условия или правната норма, които са нарушени;
  • конкретно и подробно описание на нарушението;
  • в какво се състои искането на подателя на сигнала.

  (3). Към сигнала се прилагат доказателства за притежаване на права от неговия подател, когато се твърди, че такива са нарушени, съответно пълномощно – когато е подаден от пълномощник.
  (4). Сигнал, който не отговаря на изискванията на предходните алинеи, няма да бъде разглеждан.

 3. Чл. 37. (1). След получаване на сигнал по предходния член, „ЕМАНИА“ ЕООД в срок от 24 часа извършва проверка на изложените в него твърдения и факти, както и на приложените доказателства.
  (2). В случай че намери сигнала за основателен, „ЕМАНИА“ ЕООД премахва съответното нарушаващо търговско съобщение/обява.
  (3). В случай че към сигнала не са представени доказателства за някои от твърдените факти или същите са недостатъчни или има съмнение за тяхната истинност, „ЕМАНИА“ ЕООД оставя сигнала без последствия.
 4. Чл. 38. (1). Всяко лице може да подаде сигнал за нарушаващо съобщение като използва електронната форма на платформата „Въпроси и предложения“ и формата за „Докладване на нередност“
  (2). След получаване на сигнала, „ЕМАНИА“ ЕООД в срок от 24 часа извършва проверка и ако го намери за основателен, премахва нарушаващото търговско съобщение.
 5. Чл. 39. Всяко премахнато от „ЕМАНИА“ ЕООД нарушаващо търговско съобщение/обява, се съхранява от него за срок от 28 дни, освен ако друго не е предвидено в действащото законодателство и ще бъде предоставяно на държавните органи, имащи правомощия да търсят и получават информация от трети лица.
VII. ОТГОВОРНОСТ
 1. Чл. 40. „ЕМАНИА“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и актуалността на публикуваните търговски съобщения/обяви. Отговорност за това носят получателите на услугата.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. Чл. 41. Настоящите общи условия са публикувани на адрес: www.bezpari.bg и могат да бъдат едностранно изменяни от „ЕМАНИА“ ЕООД, като измененията влизат в сила с публикуването им на посочения адрес.
 2. Чл. 42. За всички неуредени в настоящите Общи условия случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
 3. Чл. 43. Всички възникнали спорове в отношенията между получателите на услугите и „ЕМАНИА“ ЕООД се разрешават чрез преговори, а принепостигане на съгласие – от компетентния съд в гр. София.
 4. Чл. 44. Всички съобщения, освен на адреса на управление на „ЕМАНИА“ ЕООД, могат да бъдат изпращани и на следния електронен адрес: admin@bezpari.bg

Настоящите общи условия са актуални към 25.04.2023г. и отменят всички предходни.